Faglig innhold

Eldre og livsmestring gir kunnskap om aldring, sykdom og livsmestring, og hvilke begreper, prosesser og verktøy som er sentrale innenfor dette fagområdet. Studentene får kompetanse i å veilede til hverdagsmestring og aktiv problemløsning, arbeide forebyggende og helsefremmende, og å pleie og lindre sykdommer, lidelser og skader hos eldre. 

En gutt og en eldre dame sitter sammen og leser i en bok. - Klikk for stort bilde Pernille Høj Anvik

 

Fokusområder:   

  • Studenten får innsikt i geriatrisk sykepleie, og kompetanse i å pleie og lindre symptomer, skader og lidelser hos den eldre pasienten 
  • Studentene får kunnskap og innsikt i hva aldring innebærer, både fysisk, psykisk og sosialt  
  • Studenten får kunnskap og innsikt i demenssykdommer og personsentrert omsorg  
  • Utdanningen gir innsikt i juridiske og etiske problemsstillinger i eldreomsorgen, og måter å håndtere dette forsvarlig på  
  • Studenten får kunnskap og ferdigheter til å delta i helsefremmende arbeid, forebygging, kartlegging, behandling og rehabilitering av eldre pasienter/brukere  
  • Hverdagsmestring, motivasjon og aktivitet vektlegges i ulike sammenhenger i utdanningen  
  • Studiet gir teoretisk og praktisk kunnskap om observasjoner, kartlegging og dokumentasjon   
  • Studiet bidrar til å styrke studentens yrkesidentitet, faglige trygghet og -ansvarlighet  
  • Studenten utvikler sin evne til å bidra i faglig refleksjon og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass  
  • Studenten får kunnskap om og innsikt i betydningen av å finne frem til kvalitetssikret og faglig oppdaterte prosedyrer, faglige retningslinjer og fagteori.  

 

I studieplanen finner du detaljert informasjon om fagskoleutdanning i helse, sosial og oppvekst, og spesielt i faget Eldre og livsmestring. Den gir innsikt i arbeidsformer, vurderingsformer og organisering av studiet. I tillegg gir den en oversikt over ulike emner og innholdet i dem. Studieplan for Eldre og livsmestring finner du her:  (PDF, 753 kB)