Opptakskrav

Søk våre studier på samordna opptak. Samordna opptak åpner for søkere 1. februar, og har søknadsfrist 15. april. Fra 31. mai er det mulig å søke ledige studieplasser. 

Opptakskrav på en fagskoleutdanning er enten formalkrav eller realkompetanse.  

Formalkrav: bestått relevant videregående opplæring eller videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.  

Realkompetanse: Du kan søke med realkompetanse hvis du ikke har fullført relevant videregående opplæring. Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Opptaket til utdanningen gjøres da gjennom en søknad hvor du gjør rede for relevant kompetanse og erfaring. Realkompetansen blir så vurdert opp mot opptakskravene til utdanningen du ønsker å begynne på. For å kunne søke realkompetansevurdering må man være 23 år eller eldre i opptaksåret.  

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse-, sosial- og oppvekstfag:   

• fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole   

• søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve i det påfølgende semesteret, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve  

• realkompetansevurdering   

Søkere med utenlandsk utdanning:  

• søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag  

• søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram i Kunnskapsløftet 2006   

• søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag   

For Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst kvalifiserer følgende fagbrev/autorisasjoner for opptak: 

Eldre og livsmestring: Helsefagarbeider, ambulansefaget, helsesekretær. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Palliasjon: Helsefagarbeider, ambulansefaget, helsesekretær. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid: Helsefagarbeider, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Helhetlig miljøarbeid: Helsefagarbeider, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør. Andre fagbrev/autorisasjoner vil være med i vurderingen der det søkes på grunnlag av realkompetanse, der fagbrev/autorisasjon vil være et av flere element i den totale kompetansen til søkeren.

Poengberegning og rangering: 

(1) Alle fag med tallkarakterer som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget skal tas med i beregning av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnitt av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. 

(2) For fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget, gis søkere følgende ekstra poeng: 

      a) et fag- eller svennebrev gir 10 poeng. For søkere med to fagbrev, gir det andre fagbrevet 5 poeng. Dette omfatter også utdanninger som i dag fører til fag- eller svennebrev, men som i tidligere struktur ble avsluttet med yrkesfaglig eksamen og dokumentert med vitnemål. 

      b) hvert fag- eller svennebrev med resultatet meget godt bestått gir ytterligere 5 poeng for det første fag- eller svennebrevet og 2 poeng for det andre. 

(3) Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis. 

Den med høyest poengsum blir rangert først. Ved lik poengsum skal søkere rangeres etter alder. Eldre søkere blir rangert først. 

Krav om politiattest  

Med grunnlag i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 27, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning kapittel 3 og Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Nordland fagskole § 3-2 er det krav om at studenten legger frem politiattest (PDF, 270 kB) ved personlig oppmøte på studiesamling eller administrasjonssted. Dette kan gjøres ved studiestart eller i løpet av utdanningen, men politiattest må legges frem før studenten kan starte sin praksis.