Nytt testsenter for grønn energiteknologi

Sist uke ble det kjent at LoVe Fornybar får 5 millioner kroner av Arktis 2030, og 2 millioner kroner av SNN Samfunnsløftet. Nordland fagskole gratulerer LoVe Fornybar, prosjekteier Hadsel kommune og prosjektleder Egga Utvikling med støtten til å etablere et kommersielt testsenter for fornybar energiteknologi med base på Fiskebøl!

Portrett av Kine Solbakken, prosjektleder i Egga Utvikling. - Klikk for stort bilde

 

- Testsenteret skal tilby test og demonstrasjon av teknologier som bølgekraft, tidevannskraft, flytende solkraft og havvind. Det skal også tilbys testing av teknologi som optimaliserer bruken av lokal kraftproduksjon gjennom lagring og samkjøring av flere energikilder, sier prosjektleder Kine Solbakken i Egga utvikling.

Nordland fagskole har vært en av flere aktører som deltok i forprosjektet til LoVe Fornybar.

- Hva forventer dere av oss som fagskole framover?

- I prosjektet LoVe Fornybar ønsker vi Nordland fagskole som en samarbeidspartner for å sikre at vi i fremtiden har tilgang på riktig kompetanse som kan bygge opp under tilbudet ved et testsenter. Nordland fagskole utdanner morgendagens leverandører til fornybarnæringen. Fagsterke leverandører med erfaring innen marin kraftproduksjon vil kunne bidra positivt i pilotprosjekter hvor ny teknologi testes og utvikles. Vi ønsker et tett samarbeid med Nordland fagskole slik at man kan finne synergier som vil styrke prosjektet, testsenteret og tilbudet ved Nordland fagskole. For eksempel kan dette skje gjennom studentoppgaver, sier Solbakken.

- Som fagskole innen elektrofag er etableringen av et testsenter innen fornybar energiteknologi veldig interessant, sier Hans Gunnar Hansen, faglig leder ved Elkraftutdanningen, Nordland fagskole.

Et slikt senter kan bygge opp om studietilbudet ved Nordland fagskole på flere måter. For eksempel gjør nærheten at man kan ta med studenter dit på ekskursjon.

- For oss er nettverksbygging veldig viktig, og tidlig kjennskap til ny teknologi som blir testet. Utviklinga innen energiteknologi går rimelig fort, sier Hansen.

Prosjektet har oppstart i januar. Før et testsenter kan etableres er det mye som må på plass. I første fase vil man velge ut områder som er egnet for testing av ny marin teknologi. Utvelgelsen vil gjøres gjennom kartlegging og i nær dialog med andre brukere av havområdene.

- Dette vil vi bruke mye tid på, sier Kine Solbakken.

- Videre skal det gjennomføres en rekke miljøkartlegginger før vi søker tillatelse for å kunne tilby testing av ny fornybar teknologi i sjøen. Vi ønsker også tidlig å komme i kontakt med utviklere av nye fornybare energiløsninger som kan bli våre første kunder. Når prosjektet avsluttes, ønsker vi å være i gang med testing sammen med de første pilotkundene, sier hun.

Prosjektet har som mål at testsenteret skal være etablert i 2027.