Faglig innhold

To menn sitter sammen. Den ene er i rullestol. - Klikk for stort bilde

 

Fagskoleutdanning i palliasjon skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasienter/brukere, deres pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

I utdanningen Palliasjon er samhandling og tverrfaglig samarbeid, helhet og sammenheng, pasient- og pårørendeperspektivet, kommunikasjon og relasjonskompetanse vektlagt. Prinsippene ligger til grunn for hele utdanningen. 

Fokusområder i utdanningen er å gi studentene:

  • Dybdekompetanse innen palliasjon
  • Forståelse for viktigheten av aktiv behandling, pleie og omsorg til mennesker med alvorlig og uhelbredelig sykdom, og ivaretakelse av pårørende
  • Økt bevissthet om egen yrkesrolle og ansvar i det tverrfaglige samarbeidet
  • Gjennom tilegnelse av kunnskap, øvelse og refleksjon knyttet til egen livs- og yrkeserfaring, få mulighet til faglig og personlig utvikling 
  • Utvikle sin personlige og faglige kompetanse for å kunne hjelpe målgruppen og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død
  • Styrke egen handlingskompetanse i yrkeshverdagen, for å kunne organisere og iverksette kunnskapsbaserte tiltak sammen med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
  • Bidra til å fremme etisk refleksjon og positive holdninger, samt evne til samhandling med pasientene ut fra deres behov, og derigjennom gi pasienten et kvalitativt bedre tjenestetilbud
  • Oppøve trygghet på formidling av egen fagkompetanse gjennom skriftlige og muntlige presentasjoner samt deltakelse i kollegaveiledingsgrupper

For mer informasjon, se Studieplan for Palliasjon ved Nordland fagskole (PDF, 817 kB)